Actionscript Komutları

ACTİONS KOMUTLARI

Bu bölümde sık kullanılan kodlar üzerinde daha detaylı durulacaktır.
Bazı kodların da son derece basit kulla
nım şekli olduğundan sadece isim olarak tanımlanacaktır.

Actions komutları 8 grup altında toplanmıştır. Sıralama ve alt
grupların açılımı normal moda göre hazırlan mıştır. Expert modunda
alt grupların açılımında ek kodlar görebilirsiniz. Normal modda bu
kodlar otomatik olarak eklendiğinden sınflanma içine alınmamıştır.

1- Movie Control : goto, on, play, stop, stopAllSounds

2- Browser/Network: fscommand, getURL, loadMovie, loadVariables,
unloadMovie

3- Movie Clip Control: duplicateMovieClip, onClipEvent,
removeMovieClip, setProperty, startDrag,     stopDrag,
updateAfterEvent

4- Variables: delete, set variable, var, with

5- Conditions/Loops: break, case, continue, default, do while, else,
else if, for, for in, if, switch, while

6- Printing: print

7- User-Defined Functions: call, call function, function, method,
return

8- Miscellaneous Actions: #endinitclip, #include, #initclip,
clearInterval, comment, evaluate,     setInterval,trace

MOVİE CONTROL
goto:

Player
Flash 2 ve sonrası

Kullanım
gotoAndPlay(scene, frame)
gotoAndPlay(scene, frame)

Parametreler
scene: Oynatma kafasını tanımlanan bölgeye gönderir.
frame: Oynatma kafasını tanımlanan frame veya label`a gönderir.

Dönen cevap
Hiçbirşey

Tanım
Bu komutla film tanımlanan scene ve frame üzerinden devam eder.
Şayet herhangibir scene tanımlanmamışsa bulunduğu sceneden oynamaya
devam eder. gotoAndStop`ta ise oynama stoplanır.

Örnek
on(release) {
gotoAndPlay(16);
}

//Film aynı sahnede 16. kareden itibaren devam eder.

on:

Player
Flash 2 ve sonrası

Kullanım
on(mouseEvent) {
işlemler();
}

Parametreler
MouseEvent( fare olayları) parametrelerini aşağıdaki gibi sınıflamak
mümkündür.
-Press: Buton üzerine gelinip fare tuşuna basıldığında
-Release: Buton üzerine gelip fare tuşuna basılıp bırakıldığı anda
-Release Outside: Buton üzerine gelip farenin tuşuna basıp daha
sonra butonun dışında bir alanda bırakıldığında
-RollOver: Fare işaretleyicisi buton üzerine geldiğinde
-RollOut: İşaretleyici buton üzerine gelip sonra buton dışına
çıktığında
-DragOver: Buton üzerindeyken fare tuşuna basılıp, basılı tutarak
buton dışına çıkıp tekrar buton üzerine gelme sırasında
-DragOut: Buton üzerine fare ile tıklayıp buton dışına çıkıldığında

-Keypress: Önceden parametre olarak belirtilmiş olan bir klavye
tuşuna basıldığında

Tanım
Sahnedeki bir buton ile farenin hangi durumlarda etkileşeceğini
belirler.

Örnek
on(press) {
startDrag("kedi");
}
on(release) {
stopDrag();
}

// Kedi örnek adı olan sahnedeki klibin üzerine gelinip fareye
basarak sahnede taşıyabilirsiniz.Fare tuşu bırakıldığı an çekme
işide duracaktır.

play:

Player
Flash 2 ve sonrası

Kullanım
play()

Parametreler
yok

Dönen cevap
Hiçbirşey

Tanım
Timeline`da oynatma başlığı bir sonraki kareden devam eder.

Örnek
stop();
if (isim == "Lazoid") {
play();
} else {
alert="Siz lazoid değilsiniz!";
}

// 1.karede animasyon stop komutu nedeniyle durur. Sahnede adı isim
olan bir input metin kutusuna isim girilir. Girilen isim lazoid ise
animasyon oynamaya devam eder isim farklı ise bir hata yazısı
çıkacaktır.

stop:

Yukarıdaki örneği inceleyiniz.

stopAllSounds:

Player
Flash 3 ve sonrası

Kullanım
stopAllSounds()

Parametreler
Yok

Dönene cevap
Hiçbirşey

Tanım
Movie oynamaya devam ederken sadece sahnedeki seslerin tamamı
stoplanır.

Örnek
on(release) {
stopAllSounds();
}

//Sahnedeki butona basıldığı an tüm sesler stoplanır.

BROWSER/NETWORK

fscommand:

Player
Flash 3 ve sonrası

Kullanım
fscommand("komut", "parametreler")

Parametreler
command: Flash player`a iletilen bir komut
parametres: İletilen komuta ait değer

Dönen cevap
Hiçbirşey

Tanım
Önceden tanımlanmış komut ve parametreler kullanarak flash
player`a mesaj gönderme. Bu komut ve parametrelere ait değerler
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Komut
Parametre
Amaç

quit
yok

Flash player kapanır.

fullscreen
true / false
true flash player`ı ftam ekran olarak açar.false değeri verildiğinde
player normal görünümünde açılır.
allowscale
true / false

false değerinde klip daima orjinal boyutunu korur. true değerinde
ise player boyutu ile %100 oranında ölçeklenir.

showmenu

true / false

true değeri film üzerine sağ klik yapıldığında tüm bağlam menüsünü
gösterir.false değerinde ise sadece About Flash Player yazısı
gözlenir..

exec

Uygulama yolu

Projektör içinden bir programın çalışmasını sağlar.

trapallkeys

true / false

true değeri flash player içindeki tüm denetimci tuşları çalıştırır.
false değerinde bu tuşlar fonksiyon görmezler.

Fscommand komutu ile ayrıca javascript ve macromedia director`e
mesaj gönderilebilir.

Örnek
on(release){
fscommand("fullscreen", true);
}

// Playerda sahnedeki butona basıldığında görüntü tam ekran olarak
açılır.

getURL:

Player
Flash 2, get ve post eklentileri Flash 4 ve sonrası

Kullanım
getURL(url [, window [, "variables"]])

Parametreler
url: Gidilecek adresin tam adresi yazılır. Şayet url alanına: mailto:e-mail
adresi yazılırsa outlook express belirtilen isme bir mail göndermek
için açılacaktır.
window: Opsiyoneldir. Pencerenin nereden açılacağını belirler.
_self : Mevcut pencere üzerinde açar.
_blank : Yeni bir pencerede açar.
_parent : Mevcut olan açık bir pencereden açar.
_top : Mevcut pencerede ve üst seviyede açar.
variables: Verilen web adresine bilgi gönderilecekse kullanılır.GET
medonuyla sınırlı, Post metodu ile sınırsız sayıda bilgi
gönderilebilir. Sadece bir adresi açmak niyetindeyseniz bu alanı boş
bırakmalısınız

Dönen cevap
Hiçbirşey

Tanım
Belirlemiş bir adresi açar veya o adrese değişken gönderir.

Örnek
on(release) {
getURL("http://www.flash-mx.cjb.net", "_blank");
}

//Butona basıldığında belirlenen adresi ayrı bir pencerede açar.

loadMovie:

Player
Flash 3 ve sonrası

Kullanım
loadMovie("url",level/target[, variables]) Şayet yükleme yeri
olarak "level" seçilirse kod otomatik olarak
loadMovieNum olarak değişecektir.(normal modda)

Parametreler
url: Yüklenecek swf veya jpeg(Sadece Flash MX özelliğidir)
dosyasının adı yazılır. Bu durumda yüklenecek dosya ile hazırlanan
swf dosyası aynı yerde bulunmalıdır. Şayet farklı alanlarda ise
sadece dosya ismi değil yolun tamamı yazılmalıdır(mutlak yol).
Örnek: http://lazoid1.virtualave.net/flash/deneme.swf
location: Target seçiminde karşısındaki kutuya klip nereye
yüklenecekse o klibin yolu yazılmalıdır. _root.klip1 gibi. Level
seçiminde ise derinlik düzeyi yazılır. 0 seçilirse sahnedeki klip
kalkar yerini yüklenen klip alır. Daha yukarı düzeylerde ise
sahnedeki klibin üzerine yükleme olur.
variables: Url kısmında verilen adrese bilgi gönderilmeyecekse bu
kısım boş bırakılır.

Dönen cevap
Hiçbirşey

Tanım
Action harici bir swf veya jpeg dosyasının sahneye yüklenmesini
sağlar. Yüklenen klip özellikleri tamamen orjinal klip özellikleri
ile aynı olur. Ana sahneye yüklenen klibin sol üst köşesi ile
sahnenin sol üst köşesi çakışacak şekilde üst üste gelir. Bu konu
ile ilgili detaylı bilgiyi dersler bölümünde bulabilirsiniz.

Örnek
on(release) {
loadMovie("yuklenen.swf",_root.anaklip);
}

loadMovieNum("yuklenen", 0);
loadMovie("image1.jpeg", "anaKlip");

//İlk örnekte yuklenen.swf harici dosyası anaKlip içine, ikinci
örnekte sahnede 0 derinlik düzeyine, son örnekte ise jpeg dosyası
anaKlip içine yüklenmektedir.

loadVariables:

Player
Flash 4 ve sonrası

Kullanım
loadVariables ("url" ,level/"target" [, variables]) Şayet
yükleme yeri olarak "level" seçilirse kod otomatik olarak
loadVariablesNum olarak değişecektir.(normal modda)

Parametreler
url: Yüklenecek txt, cgi, asp veya php dosyasının adı yazılır.
Bu durumda yüklenecek dosya ile hazırlanan swf dosyası aynı yerde
bulunmalıdır. Şayet farklı alanlarda ise sadece dosya ismi değil
yolun tamamı yazılmalıdır(mutlak yol). Örnek: http://lazoid1.virtualave.net/flash/formmail.cgi
location: Target seçiminde karşısındaki kutuya klip nereye
yüklenecekse o klibin yolu yazılmalıdır. _root.klip1 gibi. Level
seçiminde ise derinlik düzeyi yazılır. 0 seçilirse sahnedeki klip
kalkar yerini yüklenen klip alır. Daha yukarı düzeylerde ise
sahnedeki klibin üzerine yükleme olur.
variables: Url kısmında verilen adrese bilgi gönderilmeyecekse bu
kısım boş bırakılır. Şayet bir bilgi gönderme amacı güdülüyorsa GET
ya da POST metodlarından biri kullanılır.

Dönen cevap
Hiçbirşey

Tanım
Action harici bir txt, cgi, asp, php gibi bir dosyanın
yüklenerek okunması amacı ile kullanılır. Bunun dışında sahnedeki
bir klibin özelliklerini düzenlemek amacı ile değişkenlerin
yüklenmesi sağlanabilir. Örneğin bir text dosyasına scale=30&alpha=50&rotasyon=10
yazılıp bu değişkenler sahnedeki bir klip ile ilişkilendirilirse ve
loadVariables komutu ile bu text dosyası 1. kareye yüklenirse
sahnedeki klip %30 ölçeklenir, %50 saydamlık kazanır ve 10 derece
sağa döner.

Örnek
on(release) {
loadVariables("veri.txt", "_root.hedefKlip");
}

//Veri.txt dosyası hedefKlip üzerine yüklenir ve txt dosyasındaki
verileri kullanma şansımız doğar.

loadVariables:

Player
Flash 3 ve sonrası

Kullanım
unloadMovie[Num](level/"target") Şayet kaldırma yeri olarak "level"
seçilirse kod otomatik olarak unloadMovieNum olarak
değişecektir.(normal modda)

Parametreler
location: Target seçiminde karşısındaki kutuya kaldırılacak klibin
yolu yazılır. _root.klip1 gibi. Level seçiminde ise derinlik düzeyi
yazılır.

Dönen cevap
Hiçbirşey

Tanım
Sahnedeki bir klibin kaldırılmasını sağlar. Bunun için hedef klibin
yolu veya derinlik düzeyi yazılmalıdır.

Örnek
on (press) {
unloadMovie ("_root.klip1");
loadMovieNum ("klip2.swf", 4);
}

// Butona basıldığında sahnedeki klip1 kaldırılır ve 4. derinlik
seviyesine klip2 yüklenir.

on (press) {
unloadMovieNum (4);
}

//Butona basıldığında 4.derinlik düzeyindeki tüm klipler kaldırılır.
Diğer derinlik düzeyindeki klipler sahnede kalır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan karakterleri kutucuğa doğru olarak yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Anket

Web sitesinde hangisi daha önemlidir:

Son yorumlar